Chính sách bảo mật

Khi nào chungcumasteriwaterfont.com sẽ thu thập dữ liệu cá nhân?

 • khi bạn đăng ký và / hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở tài khoản với chúng tôi;
 • khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đăng ký hoặc các biểu mẫu khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, trực tuyến hoặc theo cách khác;
 • khi bạn tham gia bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến các tương tác của bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chungcumasteriwaterfont.com hoặc tương tác với chungcumasteriwaterfont.com thông qua Nền tảng hoặc Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm thông qua cookie, mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với chúng tôi;
 • khi bạn cung cấp phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
 • khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi bất kể vì nguyên nhân gì.

Dữ liệu gì được thu thập bởi chungcumasteriwaterfont.com?

 • Họ và tên;
 • địa chỉ email;
 • Ngày sinh;
 • số điện thoại;
 • Giới tính
 • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.
 • dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng.

Cookie

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để thu thập hoặc chia sẻ thông tin, từ đó cải thiện websit hoặc triển khai các dịch vụ và tính năng mới. “Cookie” có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng được liên kết với thông tin về nội dung bạn đã chọn cho các trang web mua sắm bạn đã xem hoặc các trò chơi bạn đã chơi.